หมวด 6 การเลิกองค์กรจัดเก็บ

หมวด 6 การเลิกองค์กรจัดเก็บ

มาตรา 31 องค์กรจัดเก็บ ย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

(1) ถ้าในข้อบังคับขององค์กรจัดเก็บมีกำหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกันเมื่อมีกรณีนั้น

(2) เมื่อองค์กรจัดเก็บล้มละลาย

(3) เมื่อคณะกรรมการมีคำสั่งเป็นหนังสือให้เลิกตามมาตรา 32

(4) ในกรณีที่องค์กรจัดเก็บมิได้ขอต่ออายุภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 15

มาตรา 32 คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเลิกองค์กรจัดเก็บได้เมื่อปรากฎว่า

(1) องค์กรจัดเก็บมิได้ดำเนินการภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ขึ้นทะเบียน หรือหยุดการติดต่อกันเป็นเวลาสองปี นับแต่วันที่หยุดกิจการ

(2) องค์กรจัดเก็บไม่อาจดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการภายในกำหนดจนก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรจัดเก็บ หรือประโยชน์ของสมาชิกตามมาตรา 30

ห้ามมิให้ผู้บริหารองค์กร ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นใดในองค์กรจัดเก็บ ซึ่งถูกสั่งเลิกไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ จะเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะดังกล่าวตามข้างต้นในองค์กรจัดเก็บอีกมิได้ เว้นแต่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่มีฐานะดังกล่าว

คำสั่งของคณะกรรมการตามวรรคแรกให้เป็นที่สุด

มาตรา 33 เมื่อองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ หรือสิทธินักแสดงใด เลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามระบุไว้ในมาตรา 31 ให้จัดการชำระบัญชี ตามบทบัญญัติในหมวด 7 ว่าด้วยการชำระบัญชี

Scroll to Top