หมวด 7 การชำระบัญชี

หมวด 7 การชำระบัญชี

มาตรา 34 การชำระบัญชีองค์กรจัดเก็บให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

Scroll to Top