หมวด 9 บทกำหนดโทษ

หมวด 9 บทกำหนดโทษ

มาตรา 38 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 5 และมาตรา 6 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หกเดือน ถึงสองปี หรือปรับหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 39 ผู้ใดนำงานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท ถึง สองแสนบาทถ้วน

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 1 เป็นการกระทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนบาท ถึง แปดแสนบาทถ้วน หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 40 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ หนึ่งหมื่นบาท ถึง หนึ่งแสนบาทถ้วน

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค 1 เป็นการกระทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ ห้าหมื่นบาท ถึง สี่แสนบาทถ้วน หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 41 ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ยุติการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ หนึ่งพันบาท ถึง ห้าพันบาทถ้วน ต่อวัน

มาตรา 42 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือนายทะเบียนสั่งตามมาตรา 11 หรือมาตรา 27 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 43 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวก หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือสั่งตามมาตรา 27 ต้องระวางโทษ จำ คุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 44 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้น เป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

มาตรา 45 ค่าปรับที่ได้ชำระตามคำพิพากษา ให้จ่ายแก่องค์กรจัดเก็บงานประเภทเดียวกัน และกองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดงแห่งละจำนวนหนึ่งในสาม แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิขององค์กรจัดเก็บงานประเภทเดียวกันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง สำหรับส่วนที่เกินจำนวนเงินค่าปรับที่องค์กรจัดเก็บได้รับแล้วนั้น

Scroll to Top