เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา การตรวจค้น ผู้ยื่นไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนว่าเหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นหรือไม่ก่อนที่จะยื่นเอกสาร2. แต่ในกรณีที่เมื่อยื่นเอกสารแล้วหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบข้อบกพร่องซึ่งทำให้ เครื่องหมายไม่สามารถรับการจดทะเบียนได้ ผู้ยื่นไม่สามารถเรียกค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนคืนได้ การยื่นขอจดทะเบียน ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ได้แก่ – คำขอจดทะเบียน – รูปตัวอย่างเครื่องหมายการค้า จำนวน1 รูปต่อสินค้าและบริการ 1 จำพวก 2. ผู้ยื่นชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำพวกละ 245$ 3. ถ้าเอกสารถูกต้องเจ้าหน้าที่จะออกเลขคำขอจดทะเบียนและส่งใบสำคัญรับเงิน กลับมายังผู้ยื่นในระยะเวลาประมาณ 2 เดือนนับแต่วันที่ยื่นเอกสาร 4. แต่ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารทั้งหมด กลับไปยังผู้ยื่นรวมทั้งค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนด้วย การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและวินิจฉัยว่าเครื่องหมายสามารถได้รับการจดทะเบียน หรือไม่ ตามกฎหมายกำหนด กล่าวคือ – ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งผู้ใช้สินค้า/บริการจะไม่สับสนกับเครื่องหมายการค้านั้นๆ กับเครื่องหมายการค้าอื่น – ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น2. ในกรณีที่เครื่องหมายมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้ารับ การจดทะเบียนได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุผลของการตอบปฏิเสธการขอจดทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นแก้ไขคำขอนั้นด้วย 3. ผู้ยื่นต้องรับทราบและแก้ไขเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับ การแจ้ง มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะจำหน่ายคำขอออกนอกสารบบ 4. ถ้าผู้ยื่นไม่พอใจคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้ 5. ในกรณีผู้ยื่นแก้ไขคำขอแล้วจึงจะนำเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบต่อไป 6. ขั้นตอนการตรวจสอบดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนนับจากวันที่ผู้ยื่นยื่นคำขอ การแจ้งถึงผลการตรวจสอบ (ไม่มีรายละเอียด) การประกาศโฆษณา หลังจากการตรวจสอบ ถ้าไม่มีคำสั่งปฏิเสธ หรือผู้ยื่นสามารถแก้ไขเหตุแห่งการปฏิเสธได้ครบถ้วนแล้ว ก่อนจะรับจดทะเบียนเจ้าหน้าที่จะอนุมัติเครื่องหมายการค้าให้เข้าสู่กระบวนการประกาศ โฆษณาเครื่องหมายการค้าซึ่งจัดทำสัปดาห์ละ1 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นทราบถึงการประกาศโฆษณา 3. ในกรณีที่มีเครื่องหมายการค้าต้องการประกาศโฆษณาซ้ำซ้อนกัน เจ้าหน้าที่จะประกาศ คำขอที่ขอจดทะเบียนก่อน 4. ถ้ามีการคัดค้านการจดทะเบียน ไม่ว่าเหตุผลใดโดยผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการจดทะเบียนเครื่องหมาย ผู้คัดค้านสามารถดำเนินการคัดค้านได้ภายใน 30 วันหลังจากการประกาศโฆษณา 5. ผู้คัดค้านต้องดำเนินการคัดค้านการขอจดทะเบียนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 6. ถ้าไม่มีการคัดค้านเครื่องหมายจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการจดทะเบียน การจดทะเบียน 1. ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าได้เคยใช้เป็นเครื่องหมายการค้ามาก่อนการอนุมัติจาก การประกาศโฆษณา เจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนและออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้แก่ผู้ยื่นภายใน 12 สัปดาห์หลังจากการประกาศโฆษณา 2. ในทางกลับกัน ถ้าเครื่องหมายที่ประกาศโฆษณาเป็นเครื่องหมายที่ยังไม่ได้นำออกใช้เป็น เครื่องหมายการค้า แต่เป็นเครื่องหมายที่มีเจตนาบริสุทธิ์ในการใช้เครื่องหมายนั้น เจ้าหน้าที่จะออก …

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศแอฟริกาใต้

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศแอฟริกาใต้ การตรวจค้น ผู้ยื่นต้องดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าที่จะจดว่าเหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายของผู้อื่นหรือไม่2. ผู้ยื่นสามารถตรวจค้นด้วยตนเองหรือจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจค้นให้ก็ได้ การยื่นขอจดทะเบียน ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งต้องระบุการจำแนกประเภทของสินค้า/บริการไว้ อย่างถูกต้องและชัดเจน2. ผู้ยื่นสามารถซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจำแนกประเภทสินค้า/บริการของ เครื่องหมายการค้าได้กับเจ้าหน้าที่ 3. ยื่นเอกสารคำขอต่อเจ้าหน้าที่ 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้ง วันที่ได้รับและส่งหนังสือแจ้งเลขทะเบียนคำขอไปยังผู้ยื่น การตรวจสอบ ในขั้นแรกเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารที่ยื่นและวินิจฉัยว่าเอกสารครบถ้วนตาม กฎหมายกำหนดหรือไม่2. ถ้าคำขอครบถ้วนและถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นว่าคำขอได้รับการอนุมัติแล้ว 3. ถ้าคำขอมีข้อผิดพลาดเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ยื่นดำเนินการแก้ไขเอกสารคำขอให้ ถูกต้องสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากวันที่แจ้ง การแจ้งผลการตรวจสอบ (ไม่มีรายละเอียด) การประกาศโฆษณา หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว ก่อนจะรับจดทะเบียนเจ้าหน้าที่จะนำ เครื่องหมายการค้าให้เข้าสู่กระบวนการประกาศโฆษณา2. ถ้ามีคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นทราบว่ามีผู้คัดค้านการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าดังกล่าว การจดทะเบียน 1. เมื่อผ่านกระบวนการการประกาศโฆษณาแล้วและไม่มีคำคัดค้าน เครื่องหมายการค้า นั้นจะได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนและได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไว้เป็นหลักฐานในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากการประกาศโฆษณา 2. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี และ สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้ ทุก ๆ 10 ปี

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศเนเธอร์แลนด์

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ การตรวจค้น (ไม่มีรายละเอียด) การยื่นขอจดทะเบียน 1. ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสาร ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ – ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นอย่างชัดเจน – ระบุการจำแนกประเภทของสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้านั้นอย่างชัดเจน – ภาพจำลองที่ชัดเจนของเครื่องหมายการค้า – ตัวอย่างจำลองการพิมพ์ (Electrotype)ของเครื่องหมายการค้า และเจ้าหน้าที่สามารถ แจ้งให้ผู้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างการพิมพ์ให้ดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานตามที่กำหนดได้ 2. ยื่นเอกสารคำขอรวม 3 ชุดต่อเจ้าหน้าที่ 3. ถ้าผู้ยื่นมีสำนักงานตัวแทนดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนแทน ตัวแทนนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศเนเธอร์แลนด์และได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 4. ชำระค่าธรรมเนียม มิฉะนั้นเครื่องหมายนั้นจะไม่ได้รับการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ การตรวจสอบ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะตามที่ กฎหมายกำหนดหรือไม่กล่าวคือ – ไม่มีลักษณะที่ขัดต่อระเบียบศีลธรรมของชุมชน และไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้าย กับสัญลักษณ์ใดๆของประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ยกเว้นแต่จะได้รับ การอนุญาตแล้ว – เครื่องหมายนั้นต้องสามารถบ่งชี้ประเภทของสินค้าและบริการได้อย่างชัดเจน – เครื่องหมายการค้า ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้ยื่นขอ จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วในสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน – ไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สินค้า และบริการสับสนระหว่างสินค้าและบริการเหล่านั้น 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฎว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากได้รับคำขอ 3. ถ้าผู้ยื่นไม่สามารถแก้ไขคำขอให้สมบูรณ์นั้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คำขอนั้นจะถูก ปฏิเสธ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าว 4. ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านหรือผู้ยื่นสามารถแก้ไขคำคัดค้านได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอหรือ 1 เดือนนับจากวันที่สามารถแก้ไขคำคัดค้านได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบว่าเครื่องหมายการค้านั้นจดทะเบียนได้ พร้อมทั้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 450 กิลเดอร์ 5. การจดทะเบียนใช้ระยะเวลาภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียม ถ้าผู้ยื่น ไม่มาชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลา 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม ให้ถือว่าไม่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนนั้นมาก่อนเลย การแจ้งถึงผลการตรวจสอบ (ไม่มีรายละเอียด) การประกาศโฆษณา 1. หลังจากที่เครื่องหมายได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจะถูกดำเนินการ ประกาศโฆษณา 2. ในระหว่างการรอประกาศโฆษณาถ้ามีการคัดค้านไม่ว่ากรณีใดๆและเครื่องหมายการค้า …

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศเนเธอร์แลนด์ Read More »

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศโปแลนด์

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศโปแลนด์ การตรวจค้น ผู้ยื่นสามารถดำเนินการตรวจค้นด้วยตนเองได้ หรือจะให้เจ้าหน้าที่ทำการ ตรวจค้นให้หลังจากยื่นเอกสารคำขอแล้วก็ได้ การยื่นขอจดทะเบียน ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ในเอกสารคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งต้องเป็นคำขอที่ระบุ – ชื่อของผู้ยื่นคำขอ – ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า – และระบุประเภทสินค้าของเครื่องหมายการค้านั้นอย่างชัดเจน2. ผู้ยื่นนำเอกสารคำขอมายื่นแก่เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือ ส่งไปรษณีย์มายังสำนักงานสิทธิบัตรโปแลนด์ 3. ในการยื่นคำขอหนึ่งฉบับสามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เพียง หนึ่งเครื่องหมายเท่านั้น ในกรณีที่ในหนึ่งคำขอมีเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคำขอที่กล่าวถึงเป็นลำดับแรกก่อน และอาจจะเชิญผู้ยื่นคำขอมากรอก คำขออีกฉบับหนึ่งสำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกคำขอหนึ่งได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน การตรวจสอบ ในขั้นแรกเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารที่ยื่นและวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้านั้น ถูกจำแนกอยู่ในสินค้า/บริการที่ถูกต้องและชัดเจนหรือไม่2. และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ และ ถ้าตรวจพบข้อผิดพลาดก็จะแจ้งให้ผู้ยื่นมาดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ถ้าผู้ยื่นไม่มาแก้ไขข้อผิดพลาดในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่จะจำหน่ายคำขอออกจาก สารบบ แต่อย่างไรก็ตามผู้ยื่นสามารถขอยืดระยะเวลาที่กำหนดออกไปได้อีก 3 เดือนหรือ มากกว่านั้นตามแต่เหตุผลและความเหมาะสม แต่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอยืดระยะเวลาด้วย 3. เมื่อเอกสารคำขอได้ถูกจัดเข้าระบบการตรวจสอบแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขเครื่องหมายการค้าและการจำแนกประเภทสินค้า/บริการของเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนได้ 4. ในขั้นตอนการตรวจสอบนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบให้เครื่องหมายมีลักษณะ ตามที่กฏหมายกำหนดกล่าวคือ – เครื่องหมายนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบศีลธรรมประจำสังคม – คำขอมีข้อผิดพลาดหรือไม่ – เครื่องหมายดังกล่าวไม่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ สีหรือเครื่องหมายประจำชาติ โปแลนด์ – เครื่องหมายต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ในสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน และสามารถทำให้ผู้ใช้สินค้าและบริการ ดังกล่าวเกิดการสับสน – เครื่องหมายนั้นไม่ละเมิดสิทธิของเครื่องหมายการค้าอื่น 5. ถ้ามีผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิ เจ้าหน้าที่จะเชิญผู้ที่ถูกละเมิดมาชี้แจงเหตุผล ภายในระยะเวลา 3 เดือน 6. เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งผู้ยื่นถึงการคัดค้านดังกล่าวและเชิญผู้ยื่นมาชี้แจงเหตุผลและ หลักฐานเช่นกัน 7. ถ้าผู้ยื่นไม่สามารถมาชี้แจงได้ในระยะเวลา 3 เดือน เจ้าหน้าที่ก็จะจำหน่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นออกนอกสารบบ 8. ผู้ยื่นสามารถดำเนินการอุทธรณ์คำวินิจฉัยและคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานสิทธิบัตรต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ 9. สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นชาวต่างประเทศหรือผู้ที่ …

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศโปแลนด์ Read More »

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศเดนมาร์ก

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศเดนมาร์ก การตรวจค้น (ไม่มีรายละเอียด) การยื่นขอจดทะเบียน ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความในใบคำขอของ สำนักงานสิทธิบัตรให้สมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ2. ผู้ยื่นที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีสำนักงานตัวแทน ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเพื่อดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 3. เอกสารคำขอต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ – ชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ยื่นอย่างชัดเจน – ชื่อองค์กรของผู้ยื่น – ภาพจำลองเครื่องหมายการค้า – ระบุการจำแนกประเภทของสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้านั้นตามคู่มือ การจำแนกสินค้าและบริการ ( Nice Agreement) – วันที่และเลขทะเบียนคำขอ – ชื่อและที่อยู่ของสำนักงานตัวแทน ในกรณีที่ใช้สำนักงานตัวแทนเป็นตัวแทนยื่นขอ จดทะเบียน – หนังสือมอบอำนาจแก่สำนักงานตัวแทน (ถ้ามีการมอบอำนาจ) – เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกในต่างประเทศ ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธินั้น การยื่นเอกสารนี้อาจยื่นหลังจากวันที่ยื่นใบคำขอไม่เกิน 1 เดือน – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอจดทะเบียนจำนวน 2,350 เหรียญเดนมาร์ก (DKK) 4. เมื่อเอกสารคำขอครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ยื่นคำขอแก่สำนักงานสิทธิบัตร 5. ถ้าคำขอ 1 คำขอประกอบไปด้วยเครื่องหมายการค้าของสินค้าและบริการหลายประเภท เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นแยกประเภทสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นหลายคำขอ และจะได้รับเลขคำขอที่แตกต่างกัน แต่สามารถใช้เอกสารเดียวกันกับสินค้าและบริการชนิดแรกได้ การตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้วจะตรวจเอกสารที่ยื่นว่าเอกสารครบถ้วนตามกฎหมาย กำหนดหรือไม่2. ถ้าเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วคำขอนั้นจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นทราบถึงการจดทะเบียนและจะส่งสำเนาใบจดทะเบียนไปยังผู้ยื่น 4. เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้านั้นจะถูกนำไปดำเนินการประกาศ โฆษณาในหนังสือราชกิจจาของเดนมาร์กต่อไป การแจ้งผลการตรวจสอบ (ไม่มีรายละเอียด) การประกาศโฆษณา หลังจากที่เครื่องหมายได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจะถูกดำเนินการ ประกาศโฆษณาในราชกิจจาของเดนมาร์ก และจะรอประกาศไว้90 วันนับจากวันประกาศ 2. ผู้คัดค้านสามารถทำการคัดค้านได้ระหว่างการประกาศโฆษณาดังกล่าว โดยต้องชำระ ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการคัดค้านด้วย 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบถึงการคัดค้านนั้น และสามารถ มาให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขคำคัดค้านได้ 4. เมื่อเจ้าหน้าที่วินิจฉัยคำคัดค้านแล้วจะแจ้งให้คู่กรณีทราบคำวินิจฉัย 5. ถ้าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกยกเลิกไปคำวินิจฉัยเพื่อยกเลิกเครื่องหมายการค้า ดังกล่าวจะต้องถูกประกาศโฆษณาในราชกิจจาเช่นกัน 6. อย่างไรก็ตามถ้าผู้ยื่นไม่พอใจคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินการอุทธรณ์ คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และต่อศาลได้ตามลำดับ …

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศเดนมาร์ก Read More »

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศสหราชอาณาจักร

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหราชอาณาจักร การตรวจค้น (ไม่มีรายละเอียด) การยื่นขอจดทะเบียน ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งก็คือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ กรอกข้อความให้สมบูรณ์2. ผู้ยื่นส่งเอกสารต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 225 ปอนด์ ต่อสินค้าบริการ 1 อย่าง การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะตามที่ กฎหมายกำหนดหรือไม่ กล่าวคือ – ต้องมีลักษณะของเครื่องหมายการค้าครบถ้วนตาม พ.ร.บ.1994 – ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ – ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ เข้าใจผิดถึงชนิดหรือประเภทของสินค้า/บริการ – ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว 2. ขั้นตอนของการตรวจสอบจะใช้ระยะเวลาภายใน 2 เดือน การแจ้งถึงผลการตรวจสอบ ภายหลังการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นถึงผลการตรวจสอบ 1. ในกรณีที่ไม่มีการปฏิเสธหรือผู้ยื่นสามารถแก้ไขเหตุแห่งการปฏิเสธได้ครบถ้วน คำขอจะ ถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศโฆษณาต่อไป 2. ในกรณีที่คำขอถูกปฏิเสธ เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ยื่นแก้ไขคำขอ และผู้ยื่นสามารถชี้แจงแก้ไข การปฏิเสธนั้นแก่เจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน 3. ในกรณีที่ผู้ยื่นแก้ไขเหตุแห่งการปฏิเสธแล้วแต่ไม่สำเร็จและคำขอยังคงถูกปฎิเสธจาก เจ้าหน้าที่ ผู้ยื่นสามาารถดำเนินการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 100 ปอนด์ การประกาศโฆษณา ก่อนที่จะรับจดทะเบียนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าเป็น ระยะเวลา90 วัน – ถ้าไม่มีการคัดค้านเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นต่อไป – ถ้ามีการคัดค้านการจดทะเบียน โดยเหตุหนึ่ง เหตุใดเช่น เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะ ที่จะจดทะเบียนได้, เครื่องหมายการค้าไม่ได้เป็นของผู้จดทะเบียน หรือการจดทะเบียน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้คัดค้านต้องยื่นคำคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแสดงหลักฐานและ เหตุผล 2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นรับทราบว่ามีบุคคลคัดค้านการจดทะเบียนคำขอนั้น 3. ผู้ยื่นคำขอและผู้คัดค้านต้องแสดงเอกสารและเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาในประเด็นที่คัดค้านนั้น เมื่อมีคำวินิจฉัยแล้ว จะแจ้งไปให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบ 4. แต่อย่างไรก็ตามถ้าคู่กรณีไม่พอใจคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิดำเนินการอุทธรณ์ใน ชั้นศาลต่อได้ การจดทะเบียน เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และได้ประกาศโฆษณาแล้ว และผ่านกระบวนการคัดค้านและอุทธรณ์ จนที่สุดเป็นเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนได้ เจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ยื่น

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศฮ่องกง

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของฮ่องกง การตรวจค้น ผู้ยื่นสามารถดำเนินการตรวจค้นด้วยตนเองได้2. หรือจะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจค้นให้หลังจากยื่นเอกสารคำขอแล้วก็ได้ การยื่นขอจดทะเบียน ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ใน เอกสารคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (TM- 3) 2.ผู้ยื่นนำเอกสารคำขอมายื่นแก่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การตรวจสอบ ในขั้นแรกเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารที่ยื่นว่าเอกสารครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ และตรวจค้นว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือกำลังอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนหรือไม่ ทั้งนี้หมายถึงในสินค้าและบริการในประเภทเดียวกัน2. ในขั้นนี้การตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการตรวจสอบ ให้แก่ผู้ยื่นหรือตัวแทนทราบ การแจ้งผลการตรวจสอบ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบว่าเอกสารนั้น ๆ มีข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นทราบถึงข้อผิดพลาดและให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรือจะแนะนำให้ปรึกษากับตัวแทนรับ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อทำการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง2. เมื่อเอกสารคำขอได้รับการแก้ไขถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่น ทราบถึงการประกาศโฆษณาต่อไป การประกาศโฆษณา หลังจากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องหมายการค้าให้เข้าสู่กระบวนการประกาศโฆษณา2. ในระหว่างการประกาศโฆษณา 2 เดือนผู้คัดค้านสามารถดำเนินการคัดค้านการจดทะเบียนได้ 3. ผู้ยื่นจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการคัดค้านและสามารถชี้แจงคำคัดค้านได้ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแจ้ง 4. ในระยะเวลาที่กำหนดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต้องเสนอหลักฐาน และชี้แจงเหตุผล ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าพนักงานวินิจฉัยถึงเหตุผลของการคัดค้านและการโต้แย้งคำคัดค้านนั้นๆ 5. ถ้าไม่มีการคัดค้านหรือผู้ยื่นสามารถโต้แย้งคำคัดค้านได้เครื่องหมายจะถูกนำ เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการจดทะเบียน การจดทะเบียน 1. เมื่อเจ้าหน้าที่วินิจฉัยตอบรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าหน้าที่จะทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ยื่น 2. แต่ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนต่างๆได้ภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่น เจ้าหน้าที่สามารถจำหน่ายคำขอการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นได้ 3. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีอายุการคุ้มครองนับจากวันที่ยื่นคำขอ การจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น 4. การยื่นขอจดทะเบียนไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นได้รับการจดทะเบียนแล้ว 5. เมื่อได้รับการจดทะเบียนผู้ยื่นจะได้รับแจ้งผล และได้รับเอกสารรับรอง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เป็นหลักฐาน 6. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 7 ปี

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศอินเดีย

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอินเดีย การตรวจค้น ผู้ยื่นควรสำรวจตลาดก่อนว่าเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายของผู้อื่นในสินค้าจำพวกเดียวกันที่ใช้อยู่แล้วหรือไม่2. เครื่องหมายที่ขอรับการจดทะเบียนควรเป็นเครื่องหมายที่ไม่ลอกเลียนแบบ เครื่องหมายของผู้อื่นหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดี (Well known trademark) แม้จะเป็นสินค้า/บริการต่างชนิดกันก็ตาม 3. ก่อนนำคำขอยื่นขอจดทะเบียน ควรนำคำขอนั้นให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ ในขั้นแรกก่อนว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ โดยเขียนใบแจ้งความจำนงใน แบบฟอร์มเครื่องหมายการค้า 55 และเสียค่าธรรมเนียม 50 รูปี 4. หรือผู้ยื่นสามารถให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ไปยังผู้ยื่นว่าเครื่องหมายนั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วหรือกำลังยื่นขอ จดทะเบียนอยู่หรือไม่ โดยแจ้งความจำนงในแบบฟอร์มเครื่องหมายการค้า 54 พร้อมทั้งชำระ ค่าธรรมเนียม 50 รูปี 5. การดำเนินการตรวจค้นด้วยตนเองก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยเสียค่าธรรมเนียม 50 รูปีต่อชั่วโมง การยื่นขอจดทะเบียน ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ใน แบบฟอร์มเครื่องหมายการค้า1 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 300 รูปี 2. ผู้ยื่นต้องยื่นเอกสารคำขอต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่กำหนด ซึ่งสำนักงานดังกล่าวจะรับคำขอจดทะเบียนของผู้ยื่นที่มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการ ในประเทศอินเดียโดยแบ่งตามเขตที่แตกต่างกันไป แต่สำหรับผู้ยื่นชาวต่างประเทศให้ใช้ที่อยู่ตาม ที่อยู่ของสำนักงานตัวแทนเป็นตัวกำหนดว่าจะยื่นขอจดทะเบียนในเขตใด 3. ผู้ยื่นต้องยื่นเอกสารคำขอ 3 ชุดพร้อมทั้ง – ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า 10 ชุด – ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องระบุรูปของเครื่องหมายการค้า ชื่อ ที่อยู่ของผู้แจ้ง ประเภทของสินค้าและบริการ และวันที่ที่เครื่องหมายการค้านั้นเริ่มใช้ และควรจะเป็นภาพขาว-ดำ ขนาด 8 เซ็นติเมตร x 8 เซ็นติเมตร 4. เมื่อผู้ยื่นยื่นคำขอจดทะเบียนต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนด้วย การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ จดทะเบียนไว้แล้วหรือกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอทะเบียนหรือไม่2. หลังจากตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบผลการตรวจสอบ 3. ถ้ามีการปฏิเสธเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นทราบและมาแก้ไขที่สำนักงานที่ยื่น ขอจดทะเบียน ถ้าผู้ยื่นสามารถแก้ไขได้ ก็ถือว่าเครื่องหมายนั้นผ่านการตรวจสอบและถูก นำเข้าสู่การประกาศโฆษณาต่อไป การแจ้งผลการตรวจสอบ (ไม่มีรายละเอียด) การประกาศโฆษณา หลังจากการตรวจสอบ ถ้าไม่มีการปฏิเสธ หรือผู้ยื่นสามารถแก้ไขคำคัดค้าน ได้ครบถ้วนแล้ว ก่อนจะรับจดทะเบียนเจ้าหน้าที่จะอนุมัติเครื่องหมายการค้าให้เข้าสู่กระบวนการ การประกาศโฆษณาเพื่อให้ผู้คัดค้านสามารถดำเนินการคัดค้านเครื่องหมายนั้น …

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศอินเดีย Read More »

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศเกาหลี

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลี การตรวจค้น (ไม่มีรายละเอียด) การยื่นขอจดทะเบียน ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ในคำขอ จดทะเบียน – ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นที่ชัดเจน ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือแสดงชื่อเจ้าของ หรือกรรมการผู้บริหารนิติบุคคลนั้น ๆ ด้วย – ต้องมีเจตนาสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น – เอกสารที่แสดงการจำแนกประเภทของสินค้า/บริการสำหรับเครื่องหมายการค้านั้น ๆอย่าง ชัดเจนและถูกต้อ – ระบุวันที่ที่ยื่น – ระบุประเทศที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธินั้น – ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าขนาด 7 เซ็นติเมตร x 7 เซ็นติเมตร หรือเล็กกว่านี้จำนวน 10 ฉบับ – เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกในต่างประเทศ ในกรณีที่ ต้องการใช้สิทธินั้น – หนังสือมอบอำนาจแก่ตัวแทนเพื่อดำเนินการยื่นคำขอ การตรวจสอบ 1. ในขั้นแรกเจ้าพนักงานจะตรวจเอกสารที่ยื่นว่าเอกสารครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ – ถ้าเอกสารนั้นมีข้อผิดพลาดเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ยื่นทำการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง แต่ถ้า เอกสาร ไม่ได้รับการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนดคำขอนั้นก็จะถูกยกเลิก – ถ้าเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเลขเอกสารให้แก่ผู้ยื่น และดำเนินการ ในขั้นตอนต่อไป 2. ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถูกต้องตามกรณีต่อไปนี้ กล่าวคือ – เอกสารคำขอมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน – เอกสารคำขอที่ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่น – เอกสารคำขอที่มิได้กรอกในประเทศเกาหลี – เอกสารที่มิได้แนบตัวอย่างเครื่องหมายการค้ามาด้วย – …

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศเกาหลี Read More »

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว การตรวจค้น (ไม่มีรายละเอียด) การยื่นขอจดทะเบียน ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ถูกต้อง ได้แก่ – คำขอจดทะเบียน (2 เหรียญสหรัฐต่อคำขอ ) – สำหรับชาวต่างประเทศให้กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษ – และสำหรับผู้ที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศลาว ควรจะต้องมีตัวแทนในประเทศลาวด้วย – บัตรเครื่องหมาย 10 ฉบับ มีขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และไม่เกิน 10 เซนติเมตร – เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายและหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล (ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล) – ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศลาวและได้รับการรับรองจาก กรมทรัพย์สินอุตสาหกรรมแล้ว – เอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศ (ถ้ามี) 2. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม 5 เหรียญสหรัฐ ต่อสินค้า/บริการ 1 อย่าง การตรวจสอบ ในขั้นแรกเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารคำขอว่าถูกต้องหรือไม่2. และจากนั้นจะวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะตามที่กฎหมาย กำหนดหรือไม่ กล่าวคือ – ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ – ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย – ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น – การตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน 3. ภายหลังการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบผลการตรวจสอบดังต่อไปนี้ – ไม่ปฏิเสธการรับจดทะเบียน – ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน การประกาศโฆษณา (ไม่มีรายละเอียด) การจดทะเบียน 1. เมื่อเจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนให้และบันทึกลงในสารบบการจดทะเบียน และประกาศโฆษณา ในราชกิจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยผู้ยื่นต้องชำระค่าประกาศ 20 เหรียญสหรัฐต่อ …

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว Read More »

Scroll to Top