New & Update

ภาพการจัดสัมมนาระหว่างสมาคมฯร่วมกับสมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

ภาพการจัดสัมมนาระหว่างสมาคมฯร่วมกับสมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Patent Attorneys Association (JPAA)) ในหัวข้อ “The  2013 JPAA IP Practitioners Seminar”  เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2556  ที่ผ่านมา

การสัมมนานื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เปิดทำการครบ ๑๕ ปี เรื่อง “ความท้าทายใหม่ในทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศบนเวทีโลก”

การสัมมนานื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เปิดทำการครบ ๑๕ ปี เรื่อง “ความท้าทายใหม่ในทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศบนเวทีโลก” ดาวน์โหลดข้อมูล แผ่นพับ พร้อมใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่นี่…แผ่นพับหน้าแรก

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย   กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่…. – หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562/ กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และ ใบมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม

เอกสารประกอบการบรรยาย IP TALK มกราคม 2562 “วันนี้และอนาคต : เส้นทางสู่กองสิทธิบัตรยุคใหม่” … โดย คุณสันต์ ไชยธีระพันธ์ ทนายความ, ผู้แทนสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย IP TALK มกราคม 2562 “วันนี้และอนาคต : เส้นทางสู่กองสิทธิบัตรยุคใหม่” โดย คุณสันต์ ไชยธีระพันธ์ ทนายความ, ผู้แทนสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาไทย ดาวน์โหลดข้อมูล…

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนมกราคม 2562

กิจกรรม IP TALK มกราคม 2562 เรื่อง “วันนี้และอนาคต: เส้นทางสู่กองสิทธิบัตรยุคใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กรุณาส่งแบบตอบรับและหรักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี) เพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดข้อมูล จดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่…. – หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561/ กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และ ใบมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม …

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย     เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เรียน สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. กำหนดการประชุม 2.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ 3.แผนที่สถานที่จัดการประชุม รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555 ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00-17.30 น. ณ.ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่…. – หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 / กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม … – …

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนสิงหาคม 2555

กิจกรรม IP TALK สิงหาคม 2555 “ คูมือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางอุษณี ศิริเรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตรการออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดข้อมูล กำหนดการสัมมนา, แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา, แผนที่สถานที่จัดการสัมมนา… แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา…

Scroll to Top