ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่” พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

เรื่อง

ปัญหาและผลกระทบของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "ปัญหาและผลกระทบของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่"

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง


ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในรูปของการสัมมนา ในหัวข้อ

ปัญหาและผลกระทบของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๑๒.๑๕ ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม LT คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามวันและเวลาดังกล่าว

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนา

กรุณาส่งแบบตอบรับที่แนบมา พร้อมนี้ กลับมายังสมาคมฯ

ภายในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี

หนังสือเชิญ /  กำหนดการสัมมนา / แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ...