ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย พิมพ์

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559

ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และ.ใบมอบฉันทะ

3. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

 

 

ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น.  ณ. ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี      เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่
….

- หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559/ กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และ

ใบมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม ....