เอกสารประกอบการสัมมนาด้านเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร จัดโดยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ APAA Recognized Group of Thailand และ The Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) พิมพ์

เอกสารประกอบการสัมมนาด้านเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร จัดโดยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ APAA Recognized Group of Thailand และ The Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ที่พักเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลดเอกสาร.... 1 Developments in European IP Litigation 5 October 2016

2. European prosecutionand GUI RAS

3. IPAT 3 October 2016 3D Trade Marks

4. IPAT-CIPA 3 October 2016

5. Presentation Carin Burchell Thailand October 2016