ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย พิมพ์

 

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561

ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่
….

- หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561/ กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และ

ใบมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม ....