กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 – หมวดที่ 3 เครื่องหมายร่วม

หมวด 3 เครื่องหมายร่วม

มาตรา 94 ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายร่วม
โดยอนุโลม เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 1 ส่วนที่ 5

Scroll to Top