New & Update

ขอเรียนเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง   & …

ขอเรียนเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย Read More »

ประชุมรับฟังความคิดเห็น – ร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร

January 16, 2023 – ประชุมรับฟังความคิดเห็น &#8211 …

ประชุมรับฟังความคิดเห็น – ร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร Read More »

เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ และผู้บริหาร

December 22, 2023 – เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพ …

เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ และผู้บริหาร Read More »

การส่งประกวดผลงานทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Champion 2019 สร้างแต้มต่อทางธุรกิจ

การส่งประกวดผลงานทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Champion 201 …

การส่งประกวดผลงานทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Champion 2019 สร้างแต้มต่อทางธุรกิจ Read More »

Scroll to Top