ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562

ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

 

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่
….

– หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562/ กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และ

ใบมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม

Scroll to Top