ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนมกราคม 2562

กิจกรรม IP TALK มกราคม 2562

เรื่อง “วันนี้และอนาคต: เส้นทางสู่กองสิทธิบัตรยุคใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กระทรวงพาณิชย์

กรุณาส่งแบบตอบรับและหรักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี) เพื่อสำรองที่นั่ง

ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดข้อมูล

จดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา

Scroll to Top