ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนสิงหาคม 2555

กิจกรรม IP TALK สิงหาคม 2555

“ คูมือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ”

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางอุษณี ศิริเรือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตรการออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เวลา 14.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์

บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลดข้อมูล

กำหนดการสัมมนา, แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา, แผนที่สถานที่จัดการสัมมนา…

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา…

Scroll to Top