ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศอินเดีย

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอินเดีย
การตรวจค้น
  1. ผู้ยื่นควรสำรวจตลาดก่อนว่าเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายของผู้อื่นในสินค้าจำพวกเดียวกันที่ใช้อยู่แล้วหรือไม่2. เครื่องหมายที่ขอรับการจดทะเบียนควรเป็นเครื่องหมายที่ไม่ลอกเลียนแบบ เครื่องหมายของผู้อื่นหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดี (Well known trademark) แม้จะเป็นสินค้า/บริการต่างชนิดกันก็ตาม 3. ก่อนนำคำขอยื่นขอจดทะเบียน ควรนำคำขอนั้นให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ ในขั้นแรกก่อนว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ โดยเขียนใบแจ้งความจำนงใน แบบฟอร์มเครื่องหมายการค้า 55 และเสียค่าธรรมเนียม 50 รูปี 4. หรือผู้ยื่นสามารถให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ไปยังผู้ยื่นว่าเครื่องหมายนั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วหรือกำลังยื่นขอ จดทะเบียนอยู่หรือไม่ โดยแจ้งความจำนงในแบบฟอร์มเครื่องหมายการค้า 54 พร้อมทั้งชำระ ค่าธรรมเนียม 50 รูปี 5. การดำเนินการตรวจค้นด้วยตนเองก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยเสียค่าธรรมเนียม 50 รูปีต่อชั่วโมง
การยื่นขอจดทะเบียน
  1. ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ใน แบบฟอร์มเครื่องหมายการค้า1 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 300 รูปี 2. ผู้ยื่นต้องยื่นเอกสารคำขอต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่กำหนด ซึ่งสำนักงานดังกล่าวจะรับคำขอจดทะเบียนของผู้ยื่นที่มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการ ในประเทศอินเดียโดยแบ่งตามเขตที่แตกต่างกันไป แต่สำหรับผู้ยื่นชาวต่างประเทศให้ใช้ที่อยู่ตาม ที่อยู่ของสำนักงานตัวแทนเป็นตัวกำหนดว่าจะยื่นขอจดทะเบียนในเขตใด 3. ผู้ยื่นต้องยื่นเอกสารคำขอ 3 ชุดพร้อมทั้ง – ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า 10 ชุด – ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องระบุรูปของเครื่องหมายการค้า ชื่อ ที่อยู่ของผู้แจ้ง ประเภทของสินค้าและบริการ และวันที่ที่เครื่องหมายการค้านั้นเริ่มใช้ และควรจะเป็นภาพขาว-ดำ ขนาด 8 เซ็นติเมตร x 8 เซ็นติเมตร 4. เมื่อผู้ยื่นยื่นคำขอจดทะเบียนต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนด้วย
การตรวจสอบ
  1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ จดทะเบียนไว้แล้วหรือกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอทะเบียนหรือไม่2. หลังจากตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบผลการตรวจสอบ 3. ถ้ามีการปฏิเสธเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นทราบและมาแก้ไขที่สำนักงานที่ยื่น ขอจดทะเบียน ถ้าผู้ยื่นสามารถแก้ไขได้ ก็ถือว่าเครื่องหมายนั้นผ่านการตรวจสอบและถูก นำเข้าสู่การประกาศโฆษณาต่อไป
การแจ้งผลการตรวจสอบ

(ไม่มีรายละเอียด)

การประกาศโฆษณา
  1. หลังจากการตรวจสอบ ถ้าไม่มีการปฏิเสธ หรือผู้ยื่นสามารถแก้ไขคำคัดค้าน ได้ครบถ้วนแล้ว ก่อนจะรับจดทะเบียนเจ้าหน้าที่จะอนุมัติเครื่องหมายการค้าให้เข้าสู่กระบวนการ การประกาศโฆษณาเพื่อให้ผู้คัดค้านสามารถดำเนินการคัดค้านเครื่องหมายนั้น ๆ ได้2. ถ้าไม่มีคำคัดค้านหรือผู้ยื่นสามารถโต้แย้งคำคัดค้านได้เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น
การจดทะเบียน

1. เมื่อเจ้าหน้าที่วินิจฉัยตอบรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้ยื่น 2. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 7 ปี และ สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้ทุกๆ 7 ปีโดยเสียค่าธรรมเนียม 300 รูปี 3. ถ้าเครื่องหมายการค้าใดไม่ได้รับการต่ออายุติดต่อกัน 5 ปี ถือว่าเป็นเครื่องหมาย ที่ไม่ได้รับการใช้และและจะถูกยกเลิกไป

Scroll to Top