ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศฮ่องกง

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของฮ่องกง
การตรวจค้น
  1. ผู้ยื่นสามารถดำเนินการตรวจค้นด้วยตนเองได้2. หรือจะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจค้นให้หลังจากยื่นเอกสารคำขอแล้วก็ได้
การยื่นขอจดทะเบียน
  1. ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ใน เอกสารคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (TM- 3) 2.ผู้ยื่นนำเอกสารคำขอมายื่นแก่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การตรวจสอบ
  1. ในขั้นแรกเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารที่ยื่นว่าเอกสารครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ และตรวจค้นว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือกำลังอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนหรือไม่ ทั้งนี้หมายถึงในสินค้าและบริการในประเภทเดียวกัน2. ในขั้นนี้การตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการตรวจสอบ ให้แก่ผู้ยื่นหรือตัวแทนทราบ
การแจ้งผลการตรวจสอบ
  1. ในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบว่าเอกสารนั้น ๆ มีข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นทราบถึงข้อผิดพลาดและให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรือจะแนะนำให้ปรึกษากับตัวแทนรับ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อทำการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง2. เมื่อเอกสารคำขอได้รับการแก้ไขถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่น ทราบถึงการประกาศโฆษณาต่อไป
การประกาศโฆษณา
  1. หลังจากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องหมายการค้าให้เข้าสู่กระบวนการประกาศโฆษณา2. ในระหว่างการประกาศโฆษณา 2 เดือนผู้คัดค้านสามารถดำเนินการคัดค้านการจดทะเบียนได้ 3. ผู้ยื่นจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการคัดค้านและสามารถชี้แจงคำคัดค้านได้ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแจ้ง 4. ในระยะเวลาที่กำหนดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต้องเสนอหลักฐาน และชี้แจงเหตุผล ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าพนักงานวินิจฉัยถึงเหตุผลของการคัดค้านและการโต้แย้งคำคัดค้านนั้นๆ 5. ถ้าไม่มีการคัดค้านหรือผู้ยื่นสามารถโต้แย้งคำคัดค้านได้เครื่องหมายจะถูกนำ เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการจดทะเบียน
การจดทะเบียน

1. เมื่อเจ้าหน้าที่วินิจฉัยตอบรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าหน้าที่จะทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ยื่น 2. แต่ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนต่างๆได้ภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่น เจ้าหน้าที่สามารถจำหน่ายคำขอการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นได้ 3. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีอายุการคุ้มครองนับจากวันที่ยื่นคำขอ การจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น 4. การยื่นขอจดทะเบียนไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นได้รับการจดทะเบียนแล้ว 5. เมื่อได้รับการจดทะเบียนผู้ยื่นจะได้รับแจ้งผล และได้รับเอกสารรับรอง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เป็นหลักฐาน 6. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 7 ปี

Scroll to Top