ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศเนเธอร์แลนด์

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศเนเธอร์แลนด์
การตรวจค้น

(ไม่มีรายละเอียด)

การยื่นขอจดทะเบียน

1. ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสาร ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ – ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นอย่างชัดเจน – ระบุการจำแนกประเภทของสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้านั้นอย่างชัดเจน – ภาพจำลองที่ชัดเจนของเครื่องหมายการค้า – ตัวอย่างจำลองการพิมพ์ (Electrotype)ของเครื่องหมายการค้า และเจ้าหน้าที่สามารถ แจ้งให้ผู้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างการพิมพ์ให้ดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานตามที่กำหนดได้ 2. ยื่นเอกสารคำขอรวม 3 ชุดต่อเจ้าหน้าที่ 3. ถ้าผู้ยื่นมีสำนักงานตัวแทนดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนแทน ตัวแทนนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศเนเธอร์แลนด์และได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 4. ชำระค่าธรรมเนียม มิฉะนั้นเครื่องหมายนั้นจะไม่ได้รับการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

การตรวจสอบ

1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะตามที่ กฎหมายกำหนดหรือไม่กล่าวคือ – ไม่มีลักษณะที่ขัดต่อระเบียบศีลธรรมของชุมชน และไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้าย กับสัญลักษณ์ใดๆของประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ยกเว้นแต่จะได้รับ การอนุญาตแล้ว – เครื่องหมายนั้นต้องสามารถบ่งชี้ประเภทของสินค้าและบริการได้อย่างชัดเจน – เครื่องหมายการค้า ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าอื่นที่ได้ยื่นขอ จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วในสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน – ไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สินค้า และบริการสับสนระหว่างสินค้าและบริการเหล่านั้น 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฎว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากได้รับคำขอ 3. ถ้าผู้ยื่นไม่สามารถแก้ไขคำขอให้สมบูรณ์นั้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คำขอนั้นจะถูก ปฏิเสธ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าว 4. ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านหรือผู้ยื่นสามารถแก้ไขคำคัดค้านได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอหรือ 1 เดือนนับจากวันที่สามารถแก้ไขคำคัดค้านได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบว่าเครื่องหมายการค้านั้นจดทะเบียนได้ พร้อมทั้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 450 กิลเดอร์ 5. การจดทะเบียนใช้ระยะเวลาภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียม ถ้าผู้ยื่น ไม่มาชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลา 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม ให้ถือว่าไม่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนนั้นมาก่อนเลย

การแจ้งถึงผลการตรวจสอบ

(ไม่มีรายละเอียด)

การประกาศโฆษณา

1. หลังจากที่เครื่องหมายได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจะถูกดำเนินการ ประกาศโฆษณา 2. ในระหว่างการรอประกาศโฆษณาถ้ามีการคัดค้านไม่ว่ากรณีใดๆและเครื่องหมายการค้า ถูกปฏิเสธ ถ้าผู้ยื่นไม่พอใจผู้ยื่นสามารถดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนหลังจากได้รับการปฏิเสธ 3. ผู้ยื่นสามารถให้สำนักงานตัวแทนที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ดำเนินการ ยื่นคำร้องต่อศาลได้ 4. ในกรณีที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นก็สามารถอุทธรณ์ต่อศาลได้ 5. เมื่อคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและของการอุทธรณ์ถูกตัดสินแล้ว คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าก็ต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของศาลและประกาศโฆษณาตามคำสั่งศาลต่อไปว่า จะรับจดทะเบียนหรือปฏืเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น

การจดทะเบียน

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้ผ่านขั้นตอนการประกาศโฆษณาแล้วจะถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Scroll to Top