ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ – ประเทศแคนาดา

แคนาดา
สิทธิบัตร

ขั้นตอนการดำเนินการ

ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

รักษาสภาพคำขอฯ

ขอให้ตรวจสอบ

โต้ตอบกับสำนักงานสิทธิบัตร

ได้รับสิทธิบัตร หรือ อุทธรณ์การปฏิเสธ

  1. การเขียนคำขอรับสิทธิบัตร

กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดโครงสร้างและรูปแบบคำขอรับสิทธิบัตรไว้ถ้าท่านไม่ทำตามจะถูกปฏิเสธ และ สูญเสียวันยื่น. ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุด คือ ทำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกและเขียนคำขอฯ ให้สมบูรณ์เท่าที่จะทำได้. คำขอฯที่สมบูรณ์ประกอบด้วย : คำร้อง , บทสรุป , รายละเอียดการประดิษฐ์ , ข้อถือสิทธิ , รูปเขียน , และค่าธรรมเนียม. ในการกระทำดังกล่าว ทางสำนักงานแนะนำให้ใช้ตัวแทนเนื่องจากเป็นงานที่ต้องการความชำนาญอย่างมาก

  1. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

วันยื่นคำขอฯคือวันที่ทางสำนักงานรับคำขอฯของท่าน เกือบทุกประเทศต้องการ ให้ท่านยื่นคำขอฯก่อนการเปิดเผยการประดิษฐ์ แต่สำหรับประเทศแคนาดาอนุญาตให้ท่านยื่นคำขอฯได้ภายใน 1 ปี ของการเปิดเผยการประดิษฐ์

ท่านจะได้รับวันยื่นคำขอฯตั้งแต่แรกเริ่ม เมื่อทำตามข้อกำหนดอย่างต่ำต่อไป คือ

เขียนคำร้องขอสิทธิบัตร

เอกสารที่บรรยายการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส

ชื่อและที่อยู่ของท่าน

ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนของท่าน(ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการยื่น

แต่ข้อกำหนดอย่างต่ำนี้ไม่เกี่ยวกับการทำให้คำขอรับสิทธิบัตรสมบูรณ์ .

ปัญหาของการไม่ยื่นคำขอฯสมบูรณ์ก็คือว่า ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์ได้เมื่อได้วันยื่นแล้ว ดังนั้น ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความต้องการวันยื่นทันทีกับการแน่ใจว่าท่านได้พัฒนาการประดิษฐ์ของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันทีที่ท่านได้รับวันยื่น การเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวที่ท่านทำได้ คือ การแก้ไขเนื่องมาจากการเขียน/พิมพ์ผิด ภาษา และรูปแบบ ถ้าสำนักงานพิจารณาว่ารายละเอียดของท่านไม่เพียงพอ จะปฏิเสธคำขอของท่านและคืนค่าธรรมเนียมตามข้อมูลของวิถีทางยื่นคำขอฯ

ถ้าคำขอฯ ของท่านไม่สมบูรณ์(คุณส่งเพียงข้อกำหนดอย่างต่ำ)หรือรูปแบบผิด, ท่านต้องส่งส่วนที่ขาดภายใน 15 เดือน นับแต่วันยื่นหรือ priority date แล้วแต่ว่าวันใดถึงก่อน. ถ้าทำไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนดนี้ ทางสำนักงานจะถือว่าท่านละทิ้งคำขอ.

ถ้าต้องการฟื้นสภาพใหม่ท่านต้องทำให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

จะเห็นได้ว่า ที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับท่าน คือ ในการยื่น ต้องทำให้คำขอสมบูรณ์และ ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำไปได้

ตอนที่ยื่น ถ้าท่านส่งส่วนที่ต้องการและค่าธรรมเนียมแล้ว สำนักงานจะออกเลขที่คำขอให้ และออกใบประกาศการยื่น. สำนักงานจะจำแนกคำขอและส่งไปตรวจในสาขาเทคนิคที่เหมาะสม. 18 เดือน หลังจากวันยื่น(หรือ priority date)คำขอฯ ของท่านจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนและใส่สำเนาไว้ในฐานข้อมูลของสำนักงาน. ท่านต้องรักษาสภาพคำขอฯ ขณะที่รอคอยการดำเนินการต่อไป

  1. การรักษาสภาพคำขอฯ

เวลาที่ใช้ในการดำเนินการกับคำขอฯ ผันแปรได้. ท่านอาจตัดสินใจยื่นคำขอฯ ทันทีเพื่อ ที่จะได้รับวันยื่นก่อนและแล้วใช้เวลาในการประเมินความสามารถในการทำได้ และความสามารถในทางการตลาดสำหรับการประดิษฐ์ของท่าน

ขณะที่กำลังรอคอยอยู่นี้ ท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคำขอฯ มิฉะนั้น ทางพนักงานจะถือว่าท่านละทิ้งคำขอฯ. ค่าธรรมเนียมนี้จะต้องถูกส่งในวันครบรอบปีที่กำหนด. ค่าธรรมเนียมครั้งแรกสิ้นสุดเมื่อครบรอบปีที่ 2 ของวันยื่น

ทันทีที่ออกสิทธิบัตร , ท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในวันที่ครบรอบปีที่กำหนดสำหรับระยะเวลาสิทธิบัตรของท่าน มิฉะนั้น สิทธิบัตรนี้จะสิ้นอายุ ในทางปฏิบัติของแคนาดา คือ ให้เวลาผ่อนผันของ 1 ปี ในที่ซึ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพพร้อมกับค่าธรรมเนียมเพิ่ม(surcharge). หลังจากหมดเวลาผ่อนผันนี้ ไม่สามารถฟื้นสภาพได้ใหม่

ท่านสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นปีๆ หรือจ่ายครั้งเดียวหลายปี.

  1. ขอให้ตรวจสอบ

การตรวจสอบเป็นกระบวนการเพื่อหาว่าควรออกสิทธิบัตรให้แก่การประดิษฐ์ของท่านหรือไม่ ไม่มีการตรวจสอบคำขอฯ ของท่านอย่างอัตโนมัติหลังจากยื่น. ท่านต้องยื่นคำขอให้ตรวจสอบพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ. คำขอให้ตรวจสอบทำเมื่อท่านยื่นคำขอฯ หรือเมื่อไรก็ได้ภายใน 5 ปี หลังจากยื่นคำขอฯ

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบความใหม่ ขั้นการประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้ การตรวจสอบอยู่บนพื้นฐานของรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียนในคำขอฯ ของท่าน. ผู้ตรวจสอบจะตรวจอีกด้วยว่าคำขอฯ ของท่านมีรูปแบบถูกต้องหรือไม่และทำการสืบค้นเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว. ผลการตรวจสอบจากรายงานของผู้ตรวจสอบครั้งแรกจะออกมาภายใน 24 เดือน นับจากวันรับคำขอให้ตรวจสอบ.

ผู้ตรวจสอบมักจะคัดค้านข้อถือสิทธิ 1 ข้อ หรือมากกว่า อาจคัดค้านธรรมชาติของข้อถือสิทธิ(เช่น ขอถือสิทธิกว้างเกินไป ใช้คำกำกวม)หรือ อาจพบว่าการประดิษฐ์ของท่านไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด. การคัดค้านหรือการขอให้เปลี่ยนแปลงจะถูกให้รายละเอียดในรายงานหรือจดหมายที่เรียกว่า an Office Action. ท่านสามารถเลือกที่จะโต้แย้ง แก้ไข หรือ ละทิ้ง. ถ้าตัดสินใจโต้แย้งหรือแก้ไข ขั้นตอนต่อไปเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบระหว่างท่านกับสำนักงาน

  1. โต้ตอบกับสำนักงานสิทธิบัตร

ผู้ตรวจสอบมักจะคัดค้านข้อถือสิทธิ 1 ข้อ หรือมากกว่าและเป็นแนวปฏิบัติสามัญที่จะแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลง หรือ ตัดข้อถือสิทธิบางข้อออก หรือ เติมข้อถือสิทธิใหม่ก่อนแก้ไข ท่านควรตัดสินว่า(บางทีด้วยความช่วยเหลือของตัวแทน)การดำเนินการต่อกับคำขอฯ และมุ่งตรงไปที่แต่ละการคัดค้านของผู้ตรวจสอบหรือว่าจะละทิ้งคำขอฯ และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กระบวนการปกติ คือ การแลกเปลี่ยน Office Actions ของสำนักงาน กับการตอบสนองของท่าน จนกระทั่งผู้ตรวจสอบยอมตามเหตุผลของท่าน , ปฏิเสธคำขอฯ ใน Action สุดท้าย , หรือ ท่านตัดสินใจละทิ้งคำขอฯ. ถ้าผู้ตรวจสอบยอมตามเหตุผลของท่าน ท่านสามารถดำเนินการต่อเพื่อให้ได้รับสิทธิบัตร. ตรงกันข้าม ถ้าผู้ตรวจสอบปฏิเสธคำขอฯของท่าน คำขอฯ ของท่านจะถูกส่งไปที่คณะกรรมการอุทธรณ์(Patent Appeal Board) โดยอัตโนมัติเพื่อทบทวนการคัดค้าน

  1. ได้รับสิทธิบัตร

ทันทีที่สำนักงานยอมรับคำขอฯ(จากเหตุผลการโต้แย้ง) ท่านจะได้รับ a Notice of Allowance ทางไปรษณีย์. เมื่อท่านส่งค่าธรรมเนียมการจ่ายสุดท้าย สำนักงานจะเตรียมสิทธิบัตรและส่งให้ท่านทางไปรษณีย์. ท่านมีเวลา 6 เดือน นับจาก the Notice of Allowance ที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมสุดท้ายและสิทธิบัตรที่ส่งไปทางไปรษณีย์จะถึงท่านภายใน 12 สัปดาห์ นับจากวันจ่าย

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรของท่าน คือ มีผู้ขอให้ตรวจสอบข้อถือสิทธิข้อหนึ่ง หรือ มากกว่าใหม่. การขอให้ตรวจสอบข้อถือสิทธิใหม่นี้อาจมีผลให้ข้อถือสิทธิของท่านถูกยกเลิก , แก้ไข หรือ ยืนยัน. การขอให้ตรวจสอบข้อถือสิทธิใหม่นี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของรายละเอียดการประดิษฐ์ที่เขียนแล้ว และเปิดเผยต่อสาธารณชนและท่านอาจอุทธรณ์การตัดสินนั้น

  1. อุทธรณ์การปฏิเสธ

สมมตว่าผู้ตรวจสอบปฏิเสธคำขอฯ ของท่านในรายงานที่เรียกว่า a Final Action ในกรณีนี้ คำขอฯ ของท่านจะถูกส่งอย่างอัตโนมัติไปที่ the Commissioner of Patent เพื่อทบทวนใหม่ คณะกรรมการอุทธรณ์สิทธิบัตรจะนำเรื่องมาทบทวน และท่านสามารถมาปรากฎตัวต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อให้เหตุผลของท่าน. ถ้า the Commissioner ยืนการปฏิเสธ ท่านสามารถอุทธรณ์ต่อศาล(federal court) ของแคนาดาได้

  1. ทบทวน

ถ้าเกินเส้นตายในการส่งเอกสาร หรือ ค่าธรรมเนียม ท่านอาจฟื้นสภาพคำขอฯ ได้

คำขอฯ ของท่านจะไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างอัตโนมัติท่านต้องยื่นขอให้ตรวจสอบคำขอฯ ของท่านต่อสำนักงานสิทธิบัตร

ถึงแม้นว่าผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรอาจคัดค้านข้อถือสิทธิของท่าน 1 ข้อ หรือ มากกว่า ท่านอาจยังคงได้รับความคุ้มครองสำหรับการประดิษฐ์ของท่านบนพื้นฐานของข้อถือสิทธิอื่นในคำขอฯ ของท่าน

  1. ตารางค่าธรรมเนียม

ในที่นี้เป็นค่าธรรมเนียมพื้นฐานสำหรับการยื่น การรักษาสภาพคำขอฯ และสิทธิบัตร. ค่าใช้จ่ายนี้ใช้กับเพียงคำขอรับสิทธิบัตรแคนาดาและไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมตัวแทน.

ค่าธรรมเนียมที่ให้รายการข้างล่างเป็นสำหรับหน่วยธุรกิจเล็กๆ(small entities). สำหรับต้นทุนของหน่วยธุรกิจอื่น จะเป็นสองเท่าของค่าธรรมเนียมนี้

ยื่นคำขอ $150.00

ยื่นขอให้ตรวจสอบ $200.00

ค่าธรรมเนียมสุดท้ายในการออกสิทธิบัตร $150.00

  1. ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคำขอฯ

เส้นเวลานี้แสดงค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคำขอฯ และกำหนดวันสำหรับเวลาที่มีชีวิตอยู่ของคำขอฯ หรือสิทธิบัตร. ค่าธรรมเนียมนี้สำหรับหน่วยธุรกิจเล็กๆ สำหรับหน่วยธุรกิจใหญ่ๆ(large entities) จะเป็นสองเท่าของค่าธรรมเนียมนี้

หมายเหตุ : คาบเวลานี้แสดงปีจากวันยื่น

* ค่าธรรมเนียมการยื่นครอบคลุมช่วงนี้

** ถ้าวันยื่นสิ้นสุดในวันหยุด หรือ วันที่สำนักงานสิทธิบัตรปิด วันยื่นให้สิ้นสุดลงในวันทำการต่อมา

ตัวอย่าง

ถ้าท่านยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 7 พค 2541 และรักษาสภาพคำขอฯ เป็นเวลา 20 ปีเต็ม นับจากวันยื่น(ถึง 7 พค 2561) ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคำขอฯ ของท่านจะเป็น :

3 x $50 = $150

5 x $75 = $375

5 x $100 = $500

5 x $200 = $1,000

เป็นจำนวนทั้งสิ้น $2,025.

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้ใช้สำหรับสิ่งที่เล็กและใหญ่

คำขอรับสิทธิบัตร

เพื่อทำคำขอฯ ให้สมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับ หนังสือจากสำนักงานสิทธิบัตร $200.00
ขอให้ฟื้นสภาพคำขอฯ ที่ละทิ้งแล้ว $200.00

ทั่วไป

เปลี่ยนที่อยู่ $20.00
ให้หนังสือตัวแทนใหม่ $20.00

สำเนา

ขอสำเนาเอกสารที่มีการรับรองสำหรับใบรับรอง $35.00
สำหรับแต่ละหน้าที่เพิ่มเติม $00.50
Scroll to Top