ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ – ประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย
สิทธิบัตร

1. ประเภทของสิทธิบัตร มี 2 ประเภท

สิทธิบัตรมาตรฐาน(standard patent) คุ้มครอง 20 ปี

อนุสิทธิบัตร(petty patent) คุ้มครอง สูงสุด 6 ปี

2. ประเภทของคำขอรับสิทธิบัตร มี 3 ชนิด

1. คำขอ provisional – ใช้เพื่อเริ่มวันแรก (priority date) สำหรับการประดิษฐ์ นั่นคือ ถ้าคำขอฯนี้ เป็นที่รู้แก่สาธารณชนก่อนวันแรก จะไม่มีการออกสิทธิบัตรให้แก่คำขอฯนี้

การยื่นคำขอ provisional โดยตัวมันเองจะไม่ให้การคุ้มครองสิทธิบัตร ภายใน 12 เดือน ผู้ขอฯ ต้องยืน

คำขอฯที่สมบูรณ์ (สิทธิบัตรมาตรฐาน หรือ อนุสิทธิบัตร);

คำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ; และ/หรือ

คำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศ 1 ประเทศ หรือ มากกว่า

การยื่นคำขอ provisional ให้เวลาแก่ผู้ขอฯ ก่อนตัดสินใจเสียค่าใช้จ่ายกับคำขอฯ เพื่อประเมินโอกาสที่จะได้รับสิทธิบัตรและตัดสินใจว่าต้องการจะดำเนินการต่อไปหรือไม่

ในประกาศโฆษณา จะประกาศเฉพาะชื่อผู้ขอฯ และชื่อการประดิษฐ์ แต่ไม่ประกาศเนื้อหาของคำขอฯ ดังนั้น การประดิษฐ์นี้ยังคงเป็นความลับ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในเวลาต่อมาได้ถ้ายังไม่พร้อม หรือ ตัดสินใจไม่ยื่นคำขอฯที่สมบูรณ์หรือคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศภายในเวลาที่อนุญาต อย่างไรก็ตาม ต้องระวังการสูญเสีย priority date

ในการเขียนรายละเอียดคำขอ provisional ต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิการยื่นครั้งแรกนั้นให้ผลได้

2. คำขอฯที่สมบูรณ์ – ไม่จำเป็นว่าคำขอฯที่สมบูรณ์จะต้องยื่นหลังจากการยื่นคำขอ provisional. จะมีการตรวจสอบคำขอฯที่สมบูรณ์ว่ามีคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายหรือไม่ในการออกสิทธิบัตร

คำขอฯที่สมบูรณ์อาจเป็นอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรมาตรฐานก็ได้ ซึ่งในรายละเอียดการประดิษฐ์จะต้องมีข้อถือสิทธิอย่างน้อย 1 ข้อ ที่บรรยายการประดิษฐ์

กรณีที่ยื่นคำขอฯที่สมบูรณ์แล้ว ต่อมาภายหลังต้องการเปลี่ยนคำขอฯที่สมบูรณ์นี้เป็นคำขอ provisional ต้องเปลี่ยนภายใน 12 เดือน นับแต่ยื่นคำขอฯที่สมบูรณ์ถ้าคำขอฯนี้ยังไม่มีการประกาศโฆษณาหรือตรวจสอบคำขอฯ

คำขอฯที่สมบูรณ์มี 2 ชนิด

patent of addition- ใช้คำขอฯนี้เพื่อคุ้มครองการปรับปรุง หรือการดัดแปลงสิ่งซึ่งท่านได้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตร หรือคำขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้านี้ ; และ

divisional application- แต่ละคำขอฯ ต้องเป็นการประดิษฐ์เดียว ถ้าคำขอฯแรกบรรยายมากกว่า 1 การประดิษฐ์ ท่านสามารถใช้ divisional application สำหรับแต่ละคำขอฯ ที่เกินโดยปราศจากการสูญเสีย priority date

3. คำขอฯ ระหว่างประเทศ (an international application)

3. การคงสิทธิบัตรและคำขอรับสิทธิบัตร

ผู้ขอฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเพื่อคงสิทธิบัตรหรือคำขอรับสิทธิบัตร. จ่ายค่าธรรมเนียมรักษาสภาพตั้งแต่ปีที่ 5 นับจากวันยื่น

สำหรับอนุสิทธิบัตรออกอนุสิทธิบัตรให้ตอนแรก 12 เดือน แต่ภายใน 11 เดือน ท่านสามารถจ่ายครั้งเดียวสำหรับ 6 ปี และไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ถ้าไม่จ่ายค่าธรรมเนียมภายในกำหนดโดยไม่ตั้งใจ อาจขอฟื้นสภาพได้

4. การยื่นคำขอฯ

สำนักสิทธิบัตรต้องการให้ใช้อักษรพิมพ์ แต่คำขอ provisional ใช้ลายมือเขียนได้

คำขอฯที่สมบูรณ์ต้องใช้อักษรพิมพ์เสมอ และนอกจากนี้ ควรจะ :

ใช้ภาษาอังกฤษ

ใช้กระดาษด้านเดียว

แยกแผ่นสำหรับข้อถือสิทธิและรูปเขียน

ไม่รวมรูปถ่าย

มีขอบตามที่กำหนดทุกแผ่น(นั่นคือ อย่างน้อย 2.5 ซม)

บรรยายการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์

มีวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

มีข้อถือสิทธิ 1 ข้อ หรือมากกว่าที่จำกัดความการประดิษฐ์

5. การยื่นคำขอ provisional

คำขอ provisional ต้องมี

รายละเอียด provisional

คำขอ (request) สิทธิบัตรที่สมบูรณ์ : แบบพิมพ์ คำขอ provisional ; และ

ค่าธรรมเนียมการยื่น

รายละเอียดคำขอ provisional ต้องเขียนอย่างระมัดระวัง และมีรายละเอียดที่สมบูรณ์เท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการจัดการที่เลือกได้และลักษณะสำคัญทางเทคนิค รายละเอียดคำขอ provisional ไม่จำเป็นต้องมีข้อถือสิทธิ ซึ่งทำให้การเตรียมคำขอฯ ง่ายขึ้น

การยื่นคำขอ provisional โดยตัวมันเองไม่ให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ และหมดอายุ หลังจาก 12 เดือน ถ้าไม่ยื่นคำขอฯที่สมบูรณ์หรือคำขอ ฯ ระหว่างประเทศ ภายใน 12 เดือนนี้ จะสูญเสีย priority ซึ่งอาจมี

6. การยื่นคำขอฯที่สมบูรณ์

คำขอฯที่สมบูรณ์ ต้องมี :

รายละเอียดที่สมบูรณ์

สำเนาของรายละเอียดที่สมบูรณ์ที่มีคำว่า “True copy” ;

แบบพิมพ์คำขอ

a Notice of Entitlement form (ส่งทีหลังได้); และ

ค่าธรรมเนียมการยื่น

รายละเอียดคำขอฯที่สมบูรณ์ ต้อง:

บรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์จนผู้อื่นสามารถทำการประดิษฐ์นั้นได้จากข้อมูลนั้น

ให้วิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด และ

มีข้อถือสิทธิ(สำหรับสิทธิบัตรมีได้หลายข้อ แต่อนุสิทธิบัตรมี 1 ข้อถือสิทธิหลักและจนถึง 2 ข้อถือสิทธิรอง)

ข้อถือสิทธิควร:

เขียนในรูป 1 ประโยค ;

บรรยายอย่างชัดเจน ;

เริ่มด้วยลักษณะสำคัญทางเทคนิคทั้งหมด ;

สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์

รูปเขียน

ใช้เมื่อจำเป็น และเป็นภาพขาวดำ ต้องให้เลขแสดงส่วนที่เป็นลักษณะสำคัญของการประดิษฐ์ในรูป และต้องบรรยายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์

บทสรุปการประดิษฐ์

อยู่ตรงส่วนหลังของรายละเอียดการประดิษฐ์ เป็นการสรุปการประดิษฐ์อย่างย่อๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะสำคัญหลักๆ ได้อย่างรวดเร็ว

7. กระบวนการตรวจสอบ

คำขอรับสิทธิบัตรจะถูกประกาศโฆษณาครั้งแรกโดยยังไม่มีการตรวจสอบ ระดับการประกาศฯนี้ จะเป็น AU-A สำหรับคำขออนุสิทธิบัตรจะประกาศฯ เมื่อออกสิทธิบัตรขั้นตอนต่อไป จะต้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือไม่

กระบวนการตรวจสอบเริ่มอย่างอัตโนมัติ สำหรับอนุสิทธิบัตร

สำหรับสิทธิบัตรมาตรฐาน ผู้ขอฯ ต้องยื่นขอให้ตรวจสอบและจ่ายค่าธรรมเนียม

เวลาที่ใช้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้ขอฯ โดยทั่วไป 1-2 ปี หลังจากยื่นคำขอฯ ทางสำนักงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นขอให้ตรวจสอบถ้าผู้ขอฯ ไม่พร้อมที่จะยื่น ทันทีที่ทางสำนกงานแจ้งให้ผู้ขอฯยื่นขอให้ตรวจสอบ ผู้ขอฯมีเวลา 6 เดือนที่จะยื่น ถ้าผู้ขอฯ ไม่ยื่น ถือว่าคำขอฯนั้นสิ้นสุด

8. ประกาศโฆษณา

ประกาศโฆษณาคำขอฯที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจะกระทำภายใน 18 เดือน หลังจากวันยื่นครั้งแรก การละเมิด นับแต่วันประกาศฯนี้

9. อายุ

20 ปี สำหรับสิทธิบัตรมาตรฐาน และ 6 ปี สำหรับอนุสิทธิบัตร นับแต่วันยื่นคำขอฯ ฉบับสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ในกรณี special provision สำหรับขยายเวลาสำหรับสิทธิบัตรยา

10. ค่าธรรมเนียม

ยื่นคำขอฯ

 – คำขอ provisional80ดอลลาร์
 – คำขอฯ อนุสิทธิบัตร280
 – คำขอฯ สำหรับการขยายเวลา (อนุสิทธิบัตร)350
 – คำขอฯสิทธิบัตรฉบับสมบูรณ์ (สิทธิบัตรมาตรฐาน)280
 – บวกส่วนที่เกิน 30 หน้า หน้าละ (สิทธิบัตรมาตรฐาน)12
 ยื่นขอให้ตรวจสอบ290

ค่าธรรมเนียมรายปี

 – ปีที่ 5165
 – ปีที่ 6200
 – ปีที่ 7235
 – ปีที่ 8270
 – ปีที่ 9305
 – ปีที่ 10345
 – ปีที่ 11385
 – ปีที่ 12430
 – ปีที่ 13475
 – ปีที่ 14525
 – ปีที่ 15575
 – ปีที่ 16630
 – ปีที่ 17680
 – ปีที่ 18730
 – ปีที่ 19790
 – ปีที่ 20790
Scroll to Top