ความรู้ทัวไปเรื่องสิทธิบัตร – การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

* แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
* แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
* แบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ยังไม่มีการกำหนด)
* แบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ตามข้อข้างต้น
Scroll to Top