ความรู้ทัวไปเรื่องสิทธิบัตร – อายุสิทธิบัตร

อายุสิทธิบัตร

* สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร
* สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร
Scroll to Top