ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า – ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนเครื่องหมาย ทำอย่างไร?

1. เครื่องหมายของท่านเหมือนหรือคล้ายกับของผู้อื่นหรือไม่
ท่านสามารถตรวจสอบว่าเครื่องหมายของท่านเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่น ที่ยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ โดยยื่นคำร้องขอ ตรวจค้น และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อชั่วโมง (สามารถตรวจด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริการและตรวจรับคำขอ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ชั้น 3)
2. จะใช้แบบพิมพ์อะไร
2.1 ก.01 คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม

2.2 ก.16 บัตรแข็ง

3. จัดเตรียมคำขออย่างไร
3.1 พิมพ์ข้อความในแบบพิมพ์ ก.01 พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของหรือตัวแทน (ต้นฉบับ)

3.2 ถ่ายสำเนาแบบพิมพ์ ก.01 ที่พิมพ์และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 3.1 อีก 5 แผ่น

3.3 ปิดรูปเครื่องหมายที่ชัดเจนมีขนาดกว้างยาวไม่เกิน 5 ซม. ทุกแผ่น รวมต้นฉบับเป็น 6 แผ่น (ถ้าเกิน 5 ซม. ชำระเงินพิ่ม ซม.ละ 100 บาท)

3.4 พิมพ์ข้อความลงในบัตรแข็ง ก.16 โดยข้อความทั้งหมดต้องตรงกับแบบพิมพ์ ก.01 ทุกรายการ รวม 2 แผ่น พร้อมปิดรูปเครื่องหมายทุกแผ่น

3.5 รูปเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนอีก 5 รูป

3.6 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าของเครื่องหมายในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีเป็นนิติบุคคล

3.7 ภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจ ก.18 ซึ่งถ่ายจากต้นฉบับที่ติดอากร 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน พร้อมขีดฆ่าอากร และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนา? (ถ้ามีการมอบอำนาจ)

4. ค่าธรรมเนียม
ยื่นคำขอจดทะเบียนสินค้า / บริการ อย่างละ 500 บาท

เมื่อรับจดทะเบียนสินค้า / บริการ อย่างละ 300 บาท

ยื่นคำขอต่ออายุสินค้า / บริการ อย่างละ 1,000 บาท

5. การคุ้มครองเครื่องหมาย
เครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียน และต่ออายุได้คราวละ 10 ปี การต่ออายุให้ยื่นคำขอภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ
6. การยื่นคำขอต่ออายุ
ให้ใช้แบบพิมพ์ ก.07 (คำขอต่ออายุ) และ ก.17 (บัตรแข็งต่ออายุ) ส่วนวิธีจัดเตรียมคำขอปฏิบัติเช่นเดียวกับ ก.01 และ ก.16 กรณีตั้งตัวแทนใหม่ ให้ยื่น ก.06 (คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) ด้วย
7. สถานที่ยื่นคำขอ
7.1 ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ชั้น 3 สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ

7.2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะได้รับความคุ้มครองในประเทศเท่านั้น
Scroll to Top