ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า – บทบาทของเครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์

บทบาทของเครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์

สื่อกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการ เครื่องหมายการค้าจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้ผลิตสินค้ากับผู้บริโภคสินค้า โดยจะเป็นสัญญลักษณ์แทนตัวผู้ผลิตสินค้า บอกแหล่งที่มาของ สินค้า รวมทั้งเป็นสัญญลักษณ์แสดงคุณภาพของสินค้าด้วย ซึ่งผู้ซื้อสินค้าจะเลือกซื้อสินค้าโดย การจดจำเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้น ๆ
รักษาสิทธิประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ที่ประดิษฐ์หรือสร้างเครื่องหมาย การค้าขึ้นใช้ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่จะได้สิทธิแต่เพียง ผู้เดียวในการใช้ เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าของตน รวมทั้งมีสิทธิที่จะโอนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ นอกจากนั้นยังมีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนทางแพ่ง หรือฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของตน
คุ้มครองผู้บริโภคสินค้า เมื่อสินค้าของแต่ละเจ้าของมีเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน ย่อม จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพราะสามารถทราบตัวผู้ผลิตและแหล่งที่มาของสินค้า รวมทั้ง คุณภาพของสินค้าโดยการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้น ๆ ทำให้สามารถเลือก ซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ รสนิยมการบริโภค และสภาพเศรษฐกิจของ แต่ละบุคคลได้โดยไม่สับสนหลงผิด
โฆษณาสินค้า โดยผู้บริโภคจะสามารถจดจำสินค้าต่าง ๆ ได้จากเครื่องหมายการค้าที่กำกับ อยู่กับตัวสินค้านั้น การโฆษณาสินค้าจึงจำเป็นที่จะต้องให้ผู้บริโภครับรู้และจดจำเครื่องหมาย การค้าได้โดยง่าย ติดหูติดตา เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน และการขยายตลาดการค้า ดังนั้น การสร้างหรือประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า จึงควร ให้มีลักษณะที่สามารถจดจำเรียกขานได้ง่าย และมีความทันสมัยอยู่เสมอ

Scroll to Top