ความรู้เรื่องสิทธิบัตร – ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าธรรมเนียม

คำขอรับสิทธิบัตร ฉบับละ 1,000 บาท

การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร 500 บาท

คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ ฉบับละ 500 บาท

คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร ฉบับละ 500 บาท

สิทธิบัตร ฉบับละ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ปีที่ 5 …………………………. 2,000 บาท

ปีที่ 6 …………………………. 2,400 บาท

ปีที่ 7 …………………………. 3,200 บาท

ปีที่ 8 …………………………. 4,400 บาท

ปีที่ 9 …………………………. 6,000 บาท

ปีที่ 10 …………………………8,000 บาท

ปีที่ 11 ………………………….. 10,400 บาท

ปีที่ 12 ………………………….. 13,200 บาท

ปีที่ 13 ………………………….. 16,400 บาท

ปีที่ 14 ………………………….. 20,000 บาท

ปีที่ 15 ………………………….. 24,000 บาท

ปีที่ 16 ………………………….. 28,400 บาท

ปีที่ 17 ………………………….. 33,200 บาท

ปีที่ 18 ………………………….. 38,400 บาท

ปีที่ 19 ………………………….. 44,000 บาท

ปีที่ 20 ………………………….. 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ปีที่ 5 …………………………1,000 บาท

ปีที่ 6 …………………………2,000 บาท

ปีที่ 7 …………………………3,000 บาท

ปีที่ 8 …………………………4,000 บาท

ปีที่ 9 …………………………5,000 บาท

ปีที่ 10 ……………………….6,000 บาท

คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาต

ให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ฉบับละ 500 บาท

คำขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตร ฉบับละ 500 บาท

ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ฉบับละ 1,000 บาท

ใบแทนสิทธิบัตรหรือใบแทน

ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ ฉบับละ 100 บาท

คำอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ 1,000 บาท

การรับรองสำเนาเอกสาร

เอกสารเกิน 10 หน้า ฉบับละ 100 บาท

เอกสารไม่เกิน 10 หน้า ฉบับละ 10 บาท

(14) คำขออื่นๆ

Scroll to Top