ความรู้เรื่องสิทธิบัตร – อายุการคุ้มครอง

ระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต โอน ขาย ผลิตภัณฑ์หรือใช้

กรรมวิธีของการประดิษฐ์

ก. สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ

ข. สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ

การต่ออายุสิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มแต่ปีที่ห้าของอายุสิทธิบัตร และต้องชำระภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีที่สี่ และชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปี

ตัวอย่างเช่น

วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร 1 มี.ค. 2541

วันต่ออายุเริ่มปีที่ห้า 1 มี.ค. 2544

วันชำระค่าธรรมเนียมรายปีไม่เกิน 30 เม.ย. 2544

จำนวนเงิน 2,000 บาท

ถ้าสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ห้าแห่งอายุสิทธิบัตร การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีที่ห้าถึงปีที่ออกสิทธิบัตรให้ชำระภายในหกสิบวันนับแต่วันออก

สิทธิบัตร

ตัวอย่างเช่น

วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร 1 มี.ค. 2540

วันที่ออกสิทธิบัตร 5 ก.ค. 2545

ชำระค่าธรรมเนียมรายปีไม่เกิน 3 ก.ย. 2545

(โดยคิดค่าธรรมเนียมปีที่ 5 และปีที่ 6)

จำนวนเงิน 2,000+2,400 = 4,400 บาท

ถ้าผู้ทรงสิทธิไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในระยะเวลากำหนด ให้เสียค่าปรับ

เป็นร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียมรายปี

ตัวอย่างเช่น

วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร 1 มี.ค. 2540

วันที่ออกสิทธิบัตร 5 ก.ค. 2545

ชำระค่าธรรมเนียมรายปีไม่เกิน 3 ก.ย. 2545

(โดยคิดค่าธรรมเนียมปีที่ 5 และปีที่ 6)

มาชำระค่าธรรมเนียม 3 ต.ค. 2545

จำนวนเงินที่ต้องชำระ 4,400 + (2,000+2,400) X 30? 100

= 4,400 + 1,330 = 5,730 บาท

ถ้าผู้ทรงสิทธิไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในหกเดือน

นับแต่วันสิ้นกำหนดชำระค่าธรรมเนียม ให้สิทธิบัตรสิ้นอายุ

ตัวอย่างเช่น

วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร 4 เม.ย. 2540

ออกสิทธิบัตร 3 ต.ค. 2541

สิ้นปีที่ 4 4 เม.ย. 2544

ชำระค่าธรรมเนียมไม่เกิน 3 มิ.ย. 2544

ไม่มาชำระภายใน 4 ต.ค. 2544

สิทธิบัตรสิ้นอายุหลังวันที่ 4 ต.ค. 2544 เป็นต้นไป

Scroll to Top