บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

คำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ ฉบับละ 1,000 บาท
การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ 500 บาท
หนังสือสำคัญแบบผังภูมิ ฉบับละ 1,000 บาท
คำขอเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิ ฉบับละ 500 บาท
คำอุทธรณ์คำสั่งของอธิบดี ฉบับละ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

ปีที่ 6

ปีที่ 7

ปีที่ 8

ปีที่ 9

ปีที่ 10

หรือชำระในคราวเดียว

2,000 บาท

4,000 บาท

6,000 บาท

20,000 บาท

30,000 บาท

40,000 บาท

50,000 บาท

60,000 บาท

70,000 บาท

280,000 บาท

คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบบผังภูมิ ฉบับละ 500 บาท
คำขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิในแบบผังภูมิ ฉบับละ 500 บาท
คำขอใช้สิทธิในแบบผังภูมิ ฉบับละ 500 บาท
ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบบผังภูมิ ฉบับละ 1,000 บาท
ใบแทนหนังสือสำคัญแบบผังภูมิ ฉบับละ 100 บาท
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบบผังภูมิ ฉบับละ 100 บาท
การคัดสำเนาเอกสาร หน้าละ 10 บาท
การรับรองสำเนาเอกสาร เอกสารเกิน 10 หน้า หน้าละ

เอกสารไม่เกิน 10 หน้า หน้าละ

100 บาท

10 บาท

คำขออื่นๆ ฉบับละ 100 บาท

 

Scroll to Top