รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนกันยายน 2544

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนกันยายน 2544

งาน หน่วยนับ งานสะสม งาน ที่ได้รับ ผลสำเร็จ หมายเหตุ
1. พิจารณายกร่าง ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ เรื่อง
2. จัดประชุม/สัมมนา
2.1 ประชุม ครั้ง/คน 5/112 5/112
2.2 สัมมนา ครั้ง/คน 1/100 1/100
3. โต้ตอบหนังสือ ข้อหารือ
3.1 พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เรื่อง 3 3
3.2 ประสานกับหน่วยงานลิขสิทธิ์ เรื่อง 5 5
3.3 ตอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เรื่อง 22 37 39 ยอดสะสมเดือนต่อไป 20
3.4 จัดทำหนังสือถึงพาณิชย์จังหวัด เรื่อง 33 39
3.5 เรื่องอื่น ๆ เรื่อง 45 37
4. ให้บริการตอบข้อซักถาม
4.1 ทางโทรศัพท์ ราย 289 289
4.2 ติดต่อโดยตรง ราย 125 125
4.3 ทางอินเตอร์เน็ต ราย
5. การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้
5.1 การจัดทำเอกสารข้อมูลเผยแพร่ เรื่อง
5.2 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ฉบับ 1 1 ลิขสิทธิ์สนเทศ
5.3 การบรรยายเผยแพร่ความรู้ ครั้ง/คน 4/362 4/362
6. งานบริการและตรวจรับคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
6.1 รับคำขอ คำขอ/ราย 754 754
6.2 ให้บริการแนะนำเบื้องต้น ราย 86 86
6.3 ให้บริการตรวจค้นเอกสารลิขสิทธิ์ ราย 13 13
6.4 จัดทำแฟ้มแยกประเภทและจัดเก็บ ราย 754 308 สะสมเดือนต่อไป 446
6.5 บันทึกข้อมูลคำขอ คำขอ 754 308 สะสมเดือนต่อไป 446
6.6 จัดเก็บแฟ้ม ราย 308 308
6.7 รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำขอ
7. ตรวจสอบข้อมูลและตอบแจ้งตามระเบียบฯ ราย 13 13
8. ให้การพนักงานสอบสวน/พยานศาล เรื่อง 15 15
9. งานธุรการ
9.1 รับ/ส่ง เอกสาร เรื่อง 245 254
9.2 เก็บ/ค้น เอกสารและคำสั่ง เรื่อง 57 57
9.3 งานพิมพ์/บันทึกข้อมูลธุรการ ฉบับ/แผ่น 140/167 140/167
9.4 เวียนหนังสือ เรื่อง 126 126
9.5 ถ่ายเอกสาร/รับส่งโทรสาร ครั้ง/แผ่น 645/229 645/229
9.6 รวบรวมสถิติ วันลา และการปฏิบัติงาน ครั้ง 3 3
9.7 จัดทำงบประมาณ และแผนงาน เรื่อง 4 4
10. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม
10.1 ประชุม ครั้ง 10 10
10.2 สัมมนา ครั้ง 2 2
10.3 อบรม ครั้ง 2 2
11. พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการคุ้มครองสิทธิ ครั้ง/คน
12. อื่น ๆ ครั้ง 5 5

Scroll to Top