สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกันยายน 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกันยายน 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย การรับคำขอ/จำนวนงาน ต่างประเทศ รวมราย หมายเหตุ
ในประเทศ
กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วรรณกรรม 30 10 2 24 1 67/30 ภาคกลางได้แก่ จ.สระบุรี,สุพรรณบุรี,นนทบุรี,นครปฐม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.มหาสารคาม
ภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่
ภาคใต้ได้แก่จ.นครศรีธรรมราช
นาฎกรรม 5 6 1 3 15/13 ภาคกลางได้แก่ จ.สระบุรี,ชลบุรี,ลพบุรี,อ่างทอง
ศิลปกรรม 48 109 157/14 ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ ,สมุทรสาคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ
ดนตรีกรรม 60 144 196 26 67 793/43 ภาคกลางได้แก่ จ.นครนายก,ปทุมธานี,สุพรรณบุรี,จันทบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.สกลนคร,อำนาจเจริญ,ขอนแก่น,สุรินทร์,นครราชสีมา, ศรีสะเกษ,มหาสารคาม
ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,สตูล,สุราษฎร์ธานี
โสตทัศนวัสดุ 13 1 14/5 ภาคใต้ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
สิ่งบันทึกเสียง 2 2 3 1 8/8 ภาคตะวันออกเฉยงเหนือได้แก่ จ.ขอนแก่น,มหาสารคาม,สุรินทร์
ภาคเหนือได้แก่ จ.กำแพงเพชร
ภาคกลางได้แก่ จ.นนทบุรี
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานอื่นใดในแผนกฯ
รวม 158 271 202 51 72 753/113

หมายเหตุ ผลงานที่น่าสนใจคือ หนังสือเรื่อง เทคโนโลยีและโลหะวิทยาของเหล็กหล่อผสม
เลขคำขอ 40056 ลัญลักษณ์ ว.2588
เจ้าของลิขสิทธิ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ นายบัญชา ธนบุญสมบัติ

Scroll to Top