หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 1 บททั่วไป

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

“องค์กรจัดเก็บ” หมายความว่า องค์กรที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการจัดเก็บค่าตอบแทน จากการใช้งานลิขสิทธิ์ หรือสิทธินักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้

“สมาชิก” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์หรือนักแสดง

“ผู้บริหารองค์กร” หมายความว่า ผู้บริหารองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง

“หนังสืออนุญาต” หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้ประกอบการจัดเก็บค่าตอบแทน จากการใช้งานลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง

“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อกำหนดหรือข้อบังคับขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง

“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินและ/หรือทรัพย์สินที่ได้จากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง

“ค่าสิทธิ” หมายความว่า รายได้จากสิทธิประโยชน์ที่ได้แบ่งปันแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง

“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม ทรัพย์สินทางปัญญาแต่งตั้ง

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายด้วย”

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งแต่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่น เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา 5 ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงที่ขอขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น ใช้คำว่า “องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธินักแสดง” เป็นชื่อหรือเป็นส่วนหนึ่งแห่งชื่อในธุรกิจ

มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงในสิทธิอย่างเดียวกันอันมีลักษณะซ้ำซ้อนกันมิได้

Scroll to Top