หมวด 5 หลักปฏิบัติขององค์กรจัดเก็บ

หมวด 5 หลักปฏิบัติขององค์กรจัดเก็บ

มาตรา 28 ให้องค์กรจัดเก็บจัดทำทะเบียนสมาชิก ซึ่งอย่างนัอยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ และที่ตั้งองค์กรจัดเก็บ

(2) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก

(3) วันที่เข้าเป็นสมาชิก

(4) รายละเอียดผลงานของสมาชิก

(5) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับสมาชิก

ให้องค์กรจัดเก็บเก็บรักษาทะเบียนสมาชิกตามวรรคแรก ไว้ที่สำนักงานใหญ่ขององค์กรจัดเก็บ และให้ส่งสำเนาทะเบียนแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดเก็บนั้น

การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก ตามวรรคสอง ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลง ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

มาตรา 29 ให้จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินการจัดเก็บค่าตอบแทน โดยติดประกาศไว้ ณ สำนักงานใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่มีการจ่ายส่วนแบ่งค่าสิทธิแก่สมาชิก และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการจ่ายส่วนแบ่งค่าสิทธิให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ต้องไม่เกิน สิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไป

ให้องค์กรจัดเก็บเก็บรักษารายงานประจำปีทะเบียนสมาชิก ข้อกำหนด และ ข้อบังคับ เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบได้

มาตรา 30 หากผู้บริการองค์กรกระทำการไม่ถูกต้องในการดำเนินกิจการของตน จนทำให้เกิดความเสียหายหรือมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชีแก่องค์กรจัดเก็บของสมาชิก ให้สมาชิกขององค์กรจัดเก็บไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าได้เข้าชื่อกันทำหนังสือถึงอธิบดี เพื่อ พิจารณาและสั่งให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากผู้บริหารองค์กรมิได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้นายทะเบียนส่งรายงานการพิจารณาของอธิบดี ให้แก่คณะกรรมการออกคำสั่งให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ให้ระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง หรือความเสียหายต่อองค์กรจัดเก็บ หรือสมาชิก

(2) ให้หยุดดำเนินการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ให้คำสั่งของคณะกรรมการตามวรรคสองเป็นที่สุด

Scroll to Top