หมวด 8 กองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง

หมวด 8 กองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง

มาตรา 35 ให้มีกองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง เพื่อจ่ายเงินค่าการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องอันตรายแก่ตาย หรือเสียชีวิตเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีอำนาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ 20 จากดอกผล ของกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง

มาตรา 36 การรับเงิน การจ่ายเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ในความเห็นชอบของกระทรวงพาณิชย์

มาตรา 37 ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เสนอรายงานการจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อคณะกรรมการ

การรับจ่ายเงินดังกล่าวให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Scroll to Top