ลิขสิทธิ : ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ : ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

หมวด 8 กองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง

หมวด 8 กองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแส

หมวด 8 กองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง Read More »

หมวด 6 การเลิกองค์กรจัดเก็บ

หมวด 6 การเลิกองค์กรจัดเก็บ มาตรา 31 องค์กรจัดเก็บ ย่อม

หมวด 6 การเลิกองค์กรจัดเก็บ Read More »

หมวด 5 หลักปฏิบัติขององค์กรจัดเก็บ

หมวด 5 หลักปฏิบัติขององค์กรจัดเก็บ มาตรา 28 ให้องค์กรจั

หมวด 5 หลักปฏิบัติขององค์กรจัดเก็บ Read More »

หมวด 4 คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง

หมวด 4 คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธ

หมวด 4 คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง Read More »

หมวด 3 สิทธิและหน้าที่องค์กรจัดเก็บ

หมวด 3 สิทธิและหน้าที่องค์กรจัดเก็บ มาตรา 16 ให้มีคณะผู

หมวด 3 สิทธิและหน้าที่องค์กรจัดเก็บ Read More »

หมวด 2 การขึ้นทะเบียนองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง

หมวด 2 การขึ้นทะเบียนองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

หมวด 2 การขึ้นทะเบียนองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง Read More »

ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง พ.ศ. …..

ร่าง พระราชบัญญัติ การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสด

ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง พ.ศ. ….. Read More »

Scroll to Top