ร่าง พ.ร.บ.องค์กรบริหารการจัดเก็บ ค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง

ร่างพระราชบัญญัติ องค์กรบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง พ.ศ. …. โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์กรบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ………………………………………………………………………………………………………………………… มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง พ.ศ. ….” มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ[1] ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “องค์กรจัดเก็บ” หมายความว่า องค์กรซึ่ง ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ดำเนินการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง[2] แทนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์หรือผู้มีสิทธินั้นตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ “สิทธินักแสดง” หมายความว่า สิทธิของนักแสดงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ “เจ้าของสิทธิ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง และรวมถึงผู้ซึ่งได้รับสิทธิดังกล่าวโดยชอบโดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการโอนสิทธิด้วย[3] “ค่าตอบแทน” หมายความว่า ค่าตอบแทนสำหรับการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงของเจ้าของสิทธิ “ใบอนุญาต” หมายความว่า หนังสือซึ่งออกให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลเพื่ออนุญาตให้ดำเนินการเป็นองค์กรจัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ [4] “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ [5] “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมาย “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา …

ร่าง พ.ร.บ.องค์กรบริหารการจัดเก็บ ค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง Read More »