กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (*) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 11 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 35 มาตรา 40มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 54 มาตรา 57 มาตรา 59 มาตรา 68 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 86 มาตรา 92 และมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “คำขอ” หมายความว่า คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และบรรดาคำขออื่น และให้มีความหมายรวมถึงคำคัดค้าน คำโต้แย้ง และคำร้องอื่น ๆ ด้วย “หนังสือสำคัญ” หมายความว่า หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม “ทะเบียน” หมายความว่า ทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทะเบียนเครื่องหมายบริการ ทะเบียนเครื่องหมายรับรอง และทะเบียนเครื่องหมายร่วม [1]ข้อ 2 บรรดาคำขอต้องใช้แบบพิมพ์ที่อธิบดีประกาศกำหนดการกรอกข้อความในคำขอ ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทย โดยใช้พิมพ์ดีดหรือตีพิมพ์ และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอนั้น ([1] ข้อ 2 แก้ไขโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543)) การยื่นคำขอ ให้ยื่นต่อนายทะเบียน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่อธิบดีประกาศกำหนด พร้อมเงินค่าธรรมเนียม เว้นแต่บทบัญญัติในข้ออื่นแห่งกฎกระทรวงฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามวรรคสาม ให้ถือว่าวันที่คำขอไปถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวันที่ยื่นคำขอนั้น” ข้อ 3 ในกรณีที่ต้องแนบบัตรประจำตัวประกอบคำขอ …

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 Read More »