ข่าวกิจกรรม IP TALK

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย   กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่…. – หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562/ กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และ ใบมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม

เอกสารประกอบการบรรยาย IP TALK มกราคม 2562 “วันนี้และอนาคต : เส้นทางสู่กองสิทธิบัตรยุคใหม่” … โดย คุณสันต์ ไชยธีระพันธ์ ทนายความ, ผู้แทนสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย IP TALK มกราคม 2562 “วันนี้และอนาคต : เส้นทางสู่กองสิทธิบัตรยุคใหม่” โดย คุณสันต์ ไชยธีระพันธ์ ทนายความ, ผู้แทนสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาไทย ดาวน์โหลดข้อมูล…

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนมกราคม 2562

กิจกรรม IP TALK มกราคม 2562 เรื่อง “วันนี้และอนาคต: เส้นทางสู่กองสิทธิบัตรยุคใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กรุณาส่งแบบตอบรับและหรักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี) เพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดข้อมูล จดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่…. – หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561/ กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และ ใบมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม …

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย     เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เรียน สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. กำหนดการประชุม 2.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ 3.แผนที่สถานที่จัดการประชุม รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555 ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00-17.30 น. ณ.ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่…. – หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 / กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม … – …

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนสิงหาคม 2555

กิจกรรม IP TALK สิงหาคม 2555 “ คูมือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางอุษณี ศิริเรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตรการออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดข้อมูล กำหนดการสัมมนา, แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา, แผนที่สถานที่จัดการสัมมนา… แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา…

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม IP Talk ประจำเดือนมกราคม 2555

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม IP Talk ประจำเดือนมกราคม 2555 Talk เรื่อง “การตีความข้อถือสิทธิในสิทธิบัตร : เปรียบเทียบหลักการตีความตามวัตถุประสงค์ ในกฎหมายอังกฤษกับหลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายสหรัฐฯ ” (A Comparative Analysis regarding Patent Claim Construction : The English Purposive Construction and the US Doctrine of Equivalents)” วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนา IP Talk 26 มกราคม 2555

เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนา IP Talk ในหัวข้อ “การตีความข้อถือสิทธิในสิทธิบัตร : เปรียบเทียบหลักการตีความตามวัตถุประสงค์ในกฎหมายอังกฤษกับหลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายสหรัฐฯ” (A Comparative Analysis regarding Patent Claim Construction : The English Purposive Construction and the US Doctrine of Equivalents)” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Scroll to Top